http://banki.saratova.ru    

/ 14.05.2022

EURO 65.7939 -2.9896
USD 63.7799 -2.0117

/

/