http://banki.saratova.ru    

/ 22.01.2022

EURO 86.9054 0.0839
USD 76.6903 0.2495

/

/