http://banki.saratova.ru    

/ 09.06.2023

EURO 88.0379 0.8728
USD 82.0930 0.6349

/

/