http://banki.saratova.ru    

/ 19.09.2018

EURO 79.1749 -0.1846
USD 67.7519 -0.4439

/

/