http://banki.saratova.ru    

/ 21.11.2017

EURO 69.6654 -0.6950
USD 59.2746 -0.3579

/

/