http://banki.saratova.ru    

/ 23.09.2017

EURO 69.0737 -0.1898
USD 57.6527 -0.5715

/

/