http://banki.saratova.ru    

/ 26.05.2017

EURO 63.0116 0.0913
USD 56.0701 -0.2042

/

/