http://banki.saratova.ru    

/ 26.04.2017

EURO 60.7932 -0.0529
USD 55.8453 -0.2341

/

/