http://banki.saratova.ru    

/ 18.07.2018

EURO 73.2427 0.4472
USD 62.4352 0.1796

/

/