http://banki.saratova.ru    

/ 21.11.2018

EURO 75.1825 -0.1393
USD 65.5871 -0.4210

/

/