http://banki.saratova.ru    

/ 25.03.2017

EURO 61.8636 -0.2323
USD 57.4247 -0.0981

/

/