http://banki.saratova.ru    

/ 22.07.2017

EURO 68.6623 0.6586
USD 58.9325 -0.1498

/

/