http://banki.saratova.ru    

/ 28.11.2020

EURO 90.4629 0.4338
USD 75.8599 0.4081

/

/