http://banki.saratova.ru    

/ 19.06.2018

EURO 73.4825 0.9496
USD 63.4838 0.7987

/

/