http://banki.saratova.ru    

/ 17.03.2018

EURO 70.8099 0.2948
USD 57.4942 0.4754

/

/