http://banki.saratova.ru    

/ 19.10.2018

EURO 75.5692 -0.0820
USD 65.7238 0.3212

/

/