http://banki.saratova.ru    

/ 18.09.2021

EURO 85.4614 0.0992
USD 72.5602 0.1273

/

/