http://banki.saratova.ru    

/ 18.09.2020

USD 75.1941 0.2663
EURO 88.6313 -0.2331

/

/