http://banki.saratova.ru    

/ 12.10.2019

EURO 70.7296 -0.5703
USD 64.2237 -0.5179

/

/