http://banki.saratova.ru    

/ 24.04.2019

EURO 71.7453 0.0243
USD 63.7906 0.0046

/

/