http://banki.saratova.ru    

/ 04.07.2020

EURO 79.2207 -0.2974
USD 70.4999 -0.0199

/

/