http://banki.saratova.ru    

/ 02.03.2021

EURO 89.4461 -0.9282
USD 74.0448 -0.3925

/

/