http://banki.saratova.ru    

/ 18.01.2020

EURO 68.5358 -0.1202
USD 61.5333 -0.0361

/

/