http://banki.saratova.ru    

/ 15.08.2018

EURO 76.2325 -1.4194
USD 66.7535 -1.4699

/

/